Aktualności

Informacja o edukacji zdalnej

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (do 10 kwietnia2020 r.) nauczyciele kontynuują edukację zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane w szczególności:

  • z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej-www.epodreczniki.pl, podręczników i ćwiczeń funkcjonujących w szkole, materiałów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych, kart pracy utworzonych przez nauczycieli, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
  • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
  • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu- w przypadku dzieci młodszych;

Na potrzeby realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został opracowany harmonogram tych zajęć dla poszczególnych klas. Uwzględnia on równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Wszystkie zainteresowane osoby- uczniów i rodziców, którzy pragną zapoznać się ze szczegółowymi ustaleniami takiego harmonogramu prosimy o kontakt na adres e-mail szkoły: spg@olecko.edu.pl.

Pragniemy serdecznie podziękować uczniom, którzy pracują systematycznie wraz z nauczycielami nad realizacją podstawy programowej w tej właśnie formie. Dziękujemy rodzicom, którzy pomimo swoich obowiązków zawodowych wspomagają swoje dzieci w edukacji zdalnej.

Prosimy o kontakt e-mail na adres szkoły spg@olecko.edu.pl w każdej sytuacji problemowej związanej z wdrożoną edukacją zdalną.

Informacja o rekrutacji i zapisach

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz w celu minimalizacji ryzyka zarażenia się koronawirusem zachęcamy zainteresowane osoby do składania wniosków rekrutacyjnych lub zapisu w zaproponowanej formie:

  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP (wymagane jest posiadanie konta EPUAP),
  • poprzez skrzynkę pocztową spg@olecko.edu.pl,
  • poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej zamontowanej przy głównych drzwiach wejściowych do szkoły,
  • pocztą tradycyjną na adres szkoły

Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Zapisy i rekrutacja. Jeżeli preferowaną formą przekazania wniosku jest postać elektroniczna, to należy pobrać odpowiedni wniosek ze strony szkoły, wypełnić go i zeskanowany przesłać na adres spg@olecko.edu.pl. Możliwe jest także przesłanie zdjęcia wypełnionego wniosku na ww. adres skrzynki pocztowej szkoły.

Udział szkoły w projekcie Lekcja:Enter

Pomimo trudnego dla wszystkich okresu szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego Lekcja:Enter.

Projekt Lekcja:Enter to partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Projekt „Lekcja:Enter” to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół.W ramach tego projektu nauczyciele wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

Gwarancją trwałości efektów szkolenia jest zgłoszenie grupy nauczycieli (minimalnie od 2 do 5, w zależności od wielkości szkoły) przez dyrektora, który sam też weźmie udział w szkoleniu, a także będzie aktywnie zaangażowany w proces szkolenia nauczyciela poprzez np. obserwację lekcji, prowadzonych przez tych nauczycieli z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych przez nich w trakcie szkolenia.

Dyrektorzy zostaną też zaproszeni do przygotowania planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole pt. „Aktywna lekcja z TIK”. Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Realizacja celów projektu doskonale się wkomponowuje w edukację zdalną uczniów.