Pomimo trudnego dla wszystkich okresu szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego Lekcja:Enter.

Projekt Lekcja:Enter to partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Projekt „Lekcja:Enter” to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół.W ramach tego projektu nauczyciele wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

Gwarancją trwałości efektów szkolenia jest zgłoszenie grupy nauczycieli (minimalnie od 2 do 5, w zależności od wielkości szkoły) przez dyrektora, który sam też weźmie udział w szkoleniu, a także będzie aktywnie zaangażowany w proces szkolenia nauczyciela poprzez np. obserwację lekcji, prowadzonych przez tych nauczycieli z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych przez nich w trakcie szkolenia.

Dyrektorzy zostaną też zaproszeni do przygotowania planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole pt. „Aktywna lekcja z TIK”. Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Realizacja celów projektu doskonale się wkomponowuje w edukację zdalną uczniów.