W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (do 10 kwietnia2020 r.) nauczyciele kontynuują edukację zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane w szczególności:

  • z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej-www.epodreczniki.pl, podręczników i ćwiczeń funkcjonujących w szkole, materiałów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych, kart pracy utworzonych przez nauczycieli, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
  • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
  • przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu- w przypadku dzieci młodszych;

Na potrzeby realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość został opracowany harmonogram tych zajęć dla poszczególnych klas. Uwzględnia on równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Wszystkie zainteresowane osoby- uczniów i rodziców, którzy pragną zapoznać się ze szczegółowymi ustaleniami takiego harmonogramu prosimy o kontakt na adres e-mail szkoły: spg@olecko.edu.pl.

Pragniemy serdecznie podziękować uczniom, którzy pracują systematycznie wraz z nauczycielami nad realizacją podstawy programowej w tej właśnie formie. Dziękujemy rodzicom, którzy pomimo swoich obowiązków zawodowych wspomagają swoje dzieci w edukacji zdalnej.

Prosimy o kontakt e-mail na adres szkoły spg@olecko.edu.pl w każdej sytuacji problemowej związanej z wdrożoną edukacją zdalną.