W związku z organizacją od 25 maja 2020 roku zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla oddziału przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego i klas I-III edukacji wczesnoszkolnej wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora szkoły wymaganą prawem procedurę bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach w zagrożeniu epidemicznym. Ma to na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zdeklarowanych do korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach procedurami. Do dnia 25.05.2020r. zobowiązuje się rodziców do dostarczenia (do skrzynki pocztowej na budynku szkoły, drogą e-mailową lub przez e-dziennik) podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z powyższymi procedurami – zgodnie z dołączonym załącznikiem do procedur „Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Ze względu na zastosowany reżim sanitarny w placówce brak powyższego oświadczenia uniemożliwi wprowadzenie dziecka do szkoły.

Uczniowie mają także prawo do skorzystania z konsultacji na terenie szkoły (na wniosek ucznia lub jego rodzica).  Konsultacje: dla klas VIII – od 25.05.2020 r.; dla klas pozostałych od 1.06.2020 r. Aby skorzystać z konsultacji należy powiadomić wcześniej dyrektora szkoła telefonicznie albo drogą e-mailową. Dyrektor szkoły ustala wówczas termin i godzinę konsultacji z nauczycielem. W trakcie konsultacji należy zachować wymagane procedurami środki ostrożności: przed wejściem do budynku szkoły zdezynfekować ręce, mieć nałożoną maseczkę zakrywającą usta i nos, zachować dystans od innych osób).