Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz oświadczenie RODO:

Uczeń biorący udział w konkursie zgłasza swój udział (w imieniu ucznia rodzic) dla wicedyrektora W. Ignatiuka osobiście, emailem lub poprzez edziennik do dnia 8 listopada. Pracę wraz z oświadczeniem RODO należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 16 listopada do sekretariatu szkoły.