Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Nasz świat z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów wzmocnienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do innych. Współczesny człowiek, broniąc się przed globalizacją i uniformizacją, zaczyna poszukiwać tego, co nas odróżnia od innych. Wartości tych poszukuje w regionalizmie, swoich lokalnych korzeniach.

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie.

źródło: http://www.ko.olsztyn.pl

Ubiegamy się o Certyfikat Warmińsko Mazurskiego  Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu” i realizujemy poniższe zadania:

  • Poznajemy swój region – wycieczka do Gierłoży,  Św. Lipki, Reszla
  • Zajęcia w izbie tradycji XV pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi
  • Święto Szkoły – Święto Niepodległości Imieniny Patrona Szkoły – Dzień Samorządności
  • Pamiętaliśmy o żołnierzach wyklętych – wystawa połączona z konkursem plastycznym
  • Uczczenie 77 rocznicy zbrodni katyńskiej
  • Tworzenie Ścieżki Pamięci i folderu o zabytkach naszej szkoły