Od 2008 roku w naszej szkole jest redagowana gazetka szkolna "Mały Piłsudczyk". Praca nad kolejnymi numerami gazetki wymaga dużego zaangażowania zespołu redakcyjnego, który składa się z kilkunastu uczniów  oraz opiekuna grupy- Anny Milewskiej. Podczas cyklicznych spotkań na zajęciach z redagowania "Małego Piłsudczyka" uczniowie klas IV-VI zdobywają wiedzę z zakresu prasoznawstwa, doskonalą umiejętności dziennikarskie.

Podstawowym zamierzeniem jest to, aby adept sztuki dziennikarskiej posługiwał się nie tylko językiem i formami prasowymi, znał proces wydawniczy, stosował w swej pracy techniki komputerowe, ale przede wszystkim winien postępować zgodnie z normami etycznymi obowiązującymi profesjonalnego dziennikarza.

Praca w zespole redakcyjnym to doskonałe uzupełnienie kształcenia polonistycznego, które przynosi doskonałe efekty wychowawcze. Przede wszystkim pozwala uczniom na pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Poza tym przygotowuje dzieci do samokształcenia, korzystania z różnych dóbr kultury, docierania do informacji, wyrażania swego sądu, a także wszechstronnego rozwoju i wzbogacenia swej osobowości. Tworzenie gazetki szkolnej pozwala na poznanie specyfiki środowiska (szkoły, wsi, regionu), jego tradycji, kultury i spraw życia codziennego Daje możliwość współuczestnictwa w działalności kulturalnej wspólnoty lokalnej.   

Z roku na rok przybywa szkolnych dziennikarzy, dla których tworzenie gazetki to niebanalna rozrywka, ale niezwykle ciekawa i odpowiedzialna praca.