Projekt Aktywna Szkoła realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 12 nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 65 uczniów, doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności dla 55 rodziców/opiekunów.

Planowane efekty:

1) wyposażenie bazy dydaktycznej szkoły, m.in. w szkolną sieć komputerową, sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne,

2) 12 nauczycieli nabędzie kompetencje cyfrowe oraz umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK,

3) 5 nauczycieli nabędzie umiejętności w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej,

4) u 40 rodziców nastąpi wzrost wiedzy  z zakresu motywowania dziecka oraz kształtowania jego kreatywności i u 30 – wzrost wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w sieci,

5) 23 uczniów nabędzie kompetencje cyfrowe w zakresie wyszukiwania, tworzenia, przetwarzania, przekazywania informacji,

6) 44 uczniów zwiększy poziom kompetencji matematyczno - przyrodniczych, w tym umiejętności myślenia abstrakcyjnego, logicznego rozumowania, planowania, konstruowania,

7) u 44 uczniów nastąpi wzrost poziomu kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy zespołowej.

Realizacja projektu trwa od 1 lutego 2017r do 31 sierpnia 2018r.

Ogólna wartość projektu – 351 658,73 zł, w tym: dofinansowanie ze środków zewnętrznych –   333 478,03 zł, z czego 298 909,92 zł - to środki europejskie.

Biuro projektu – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Gąski 14,  19 - 400 Olecko,   tel. 87 523 03 76.

Informacja w sprawie realizacji projektu – dyrektor szkoły Janina Rękawek.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją na temat projektu "Aktywna Szkoła". 

aktywna szkola logo

Projekt „Aktywna Szkoła” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.