Oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego

DO POBRANIA:

 

Dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Na rok szkolny 2018/2019 Gmina Olecko oferuje dzieciom 3-6 letnim edukację przedszkolną w  Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na terenie gminy: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, w Gąskach, Babkach Oleckich i Judzikach oraz trzech zespołach wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) w Gąskach, Babkach Oleckich i Judzikach.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub zespole wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1. dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 • kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły - 10 punktów,
 • kandydat pięcio- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły - 8 punktów,
 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tej szkole podstawowej (klasach gimnazjalnych) – 3 punkty,
 • rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty,

 

2. dla zespołu wychowania przedszkolnego:

 • kandydat trzy- czteroletni - 5 punktów,
 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tym zespole wychowania przedszkolnego lub tej szkole podstawowej (klasach gimnazjalnych) – 3 punkty,
 • rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki przedszkolnej na terenie Gminy Olecko, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub zespołu wychowania przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tej placówce, tym samym nie podlegają rekrutacji.

DO POBRANIA: