Samorząd Uczniowski jest organem kolegialnym szkoły. Reprezentuje  ogół uczniów i działa zgodnie z własnym regulaminem, który jest zgodny ze Statutem Szkoły.

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

Podstawowym zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest:

  • uświadomienie uczniom roli i znaczenia tego organu,
  • włączanie wszystkich uczniów, a w szczególności samorządów klasowych, do pracy na rzecz innych uczniów,
  • poznawanie i rozwiązywanie spraw uczniów dotyczących ich funkcjonowania w szkole,
  • organizacja i przygotowanie imprez uczniowskich na terenie szkoły,
  • nawiązanie współpracy z innymi samorządami, wymiana poglądów.

Pracami SU kieruje przewodniczący wybrany w wyborach powszechnych i tajnych. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie.

W bieżącym roku w wyniku wyborów przewodniczącym został Dawid Kalisz – ucz. kl. VIII.