Deklaracja dostępności strony internetowej www.spg.olecko.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej www.spg.olecko.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Ignatiuk.
 • E-mail: wignatiuk@spgaski.edu.pl
 • Telefon: +48 87 523 03 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
 • Adres: Gąski 14, 19-400 Olecko
 • E-mail: spg@olecko.edu.pl
 • Telefon: +48 87 523 03 76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mieści się w 3 budynkach.

Budynek główny szkoły (adres Gąski 14) jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne wejście ze schodami, wejście obok sali gimanstycznej oraz wejście z tyłu budynku z podjazdem dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (sekretariat szkoły, toaleta, sale lekcyjne, pomieszczenie socjalne). W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek edukacji wczesnoszkolnej (adres Gąski 14) nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą 2 wejścia ze schodami.

Budynek wielofunkcyjny szkoły (adres Gąski 35) nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku wielofunkcyjnym znajdują się: stołówka, zaplecze kuchenne, biblioteka oraz świetlica szkolna. Do każdego pomieszczenia tego budynku prowadzą wejścia ze schodami.