Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego

Dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Na rok szkolny 2021/2022 Gmina Olecko oferuje dzieciom 3-6 letnim edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach oraz w zespołach wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (wniosek o kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego/ zespołu wychowania przedszkolnego lub wniosek przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/ zespołu wychowania przedszkolnego znajduje się w sekretariacie szkoły i w Plikach do pobrania znajdujących się poniżej strony.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub zespole wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 • kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły – 10 punktów,
 • kandydat pięcio- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły – 8 punktów,
 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tej szkole podstawowej – 3 punkty,
 • rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty,

dla zespołu wychowania przedszkolnego:

 • kandydat trzy- czteroletni – 5 punktów,
 • kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tym zespole wychowania przedszkolnego lub tej szkole podstawowej – 3 punkty,
 • rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki przedszkolnej na terenie Gminy Olecko, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, zespołów wychowania przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tej placówce, tym samym nie podlegają rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie tel. sekretariatu szkoły 87 523 03 76.

Przypominamy jednocześnie, że dzieci 6 letnie (urodzone w 2015 r.) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Podstawa prawna: art. 31 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (zmiana Dz. U. z 2021poz. 4).

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4 są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka  na zajęcia  (art. 33 ust. 1 pkt 1).

W przypadku, gdy dziecko będzie spełniało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w innym miejscu, prosimy również o powiadomienie szkoły.

Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka (art. 33 ust. 2).

TERMINARZ:

Pliki do pobrania:

Zapisy/ rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klasy I w  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły (karta zgłoszenia dziecka do kl. 1 znajduje się w sekretariacie szkoły w Plikach do pobrania poniżej strony)

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 • niepełnosprawność kandydata – 4 punkty,
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata i będzie uczęszczało do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne – 3 punkty,
 • odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej – 2 punkty,
 • miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie stanowiącym obwód tej szkoły – 1 punkt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 87 523 03 76 (sekretariat szkoły).

Terminarz:

Pliki do pobrania: