Zapisy / rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klasy I w  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły (karta zgłoszenia dziecka do kl. I znajduje się w sekretariacie szkoły oraz jest do pobrania poniżej)

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji:

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, telefonicznie 87 523 03 76 lub wysyłając wiadomość e-mail z zapytaniem na adres poczty email spg@olecko.edu.pl.

TERMINARZ:

WNIOSKI DO POBRANIA:

Zapisy / rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do oddziału przedszkolnego oraz zespołów wychowania przedszkolnych

Dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki przedszkolnej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do oddziału przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w placówce, tym samym nie podlegają rekrutacji.

TERMINARZ:

WNIOSKI DO POBRANIA: