Szkoła funkcjonuje w środowisku wiejskim. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Olecko. Do szkoły uczęszczają dzieci z 13 miejscowości.

W chwili obecnej do szkoły uczęszcza 126 uczniów, do Oddziału Przedszkolnego 39, do Zespołu Wychowania Przedszkolnego 25. Łącznie 191 dzieci, które mają do dyspozycji estetyczne sale lekcyjne oraz pracownie (językowa, logopedyczna, komputerowa) wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Ponadto dzieci korzystają z zasobów biblioteki i funkcjonującego w czytelni Multimedialnego Centrum Informacyjnego oraz z sali gimnastycznej, nowoczesnego boiska sportowego (z możliwością gry w tenisa), placu zabaw i ogrodu badawczego. Placówka zapewnia opiekę świetlicową wraz z dowozem dzieci do szkoły oraz ciepłe posiłki w stołówce szkolnej.

Dobremu samopoczuciu dzieci sprzyja przyjazna atmosfera oraz szacunek i zaufanie, jakie panuje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej. Nauczyciele rozwijają samorządność uczniowską. W swojej pracy wykorzystują nowatorskie rozwiązania edukacyjne.

Od lipca 2013r. przy szkole funkcjonuje Stowarzyszenie „Ku Słońcu”. Głównym jego celem jest wspieranie działalności edukacyjnej i oświatowej szkoły oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Działania stowarzyszenia polegają na aplikowaniu wniosków i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów.

Szkoła od wielu lat kultywuje wychowanie w postawie obywatelskiej oraz patriotycznej.

Od roku 2008 szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego i posiada sztandar oraz hymn szkoły.

W roku 2018 szkole przyznano  Certyfikat “Szkoła Wierna Dziedzictwu” za działania w kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.

Realizacja wielu projektów pozwala szkole doposażyć bazę dydaktyczną w nowoczesny sprzęt  wspomagający rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Szkoła posiada salę gimnastyczną oraz kompleks boisk sportowych. Tak rozbudowana baza sportowa sprzyja rozwojowi aktywności fizycznej naszych uczniów.